Naboinformasjon Risavika

Selskapsinformasjon

Risavika Production AS, et heleid datterselskap av North Sea Midstream Partners Limited ("NSMP"), eier 100 % av Risavika LNG-anlegg ("RLP"). Risavika Production AS har oppnevnt px Norge AS (“px Norge”) som RLPs operatør.

Besøksadresse:
Risavika Production AS, Kontinentalveien 31, 4056 Tananger, Norge

Naboinformasjon Risavika

LNG er forkortelse for "Liquefied Natural Gas", på norsk "flytende naturgass". RLP har en årlig produksjonskapasitet på 300 000 tonn LNG, tilsvarende energibehovet for to byer av Stavanger sin størrelse. I forbindelse med LNG-anlegget har det blitt etablert et bunkringsanlegg som eies av Gasum AS (men som drives på deres vegne av px Norge) ved siden av fergeterminalen i Risavika for leveranse av LNG til marine kunder.

Testing av alarm i anlegget

Den første mandagen hver måned kan man høre testalarmer fra anlegget.

Drift ved RLP

Naturgass fraktes fra Kårstø til anlegget gjennom rørsystemet Rogass, som eies og drives av Lyse Neo AS. Når naturgassen ankommer RLP, går gassen først gjennom en renseprosess. Naturgass ledes deretter inn i selve prosessanlegget, som i prinsippet fungerer på samme måte som en fryseboks. Her kjøles naturgassen ned til ca. –163 °C gjennom et kjøletårn, og går her over i væskeform.

Etter nedkjøling lagres LNG i en stor lagertank som kan lagre inntil 28 000 m3 LNG. Fra lagertanken lastes LNG om bord i skip eller tankbiler for transport til kunder. Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter (herunder Storulykkeforskriften) setter blant annet krav til sikkerhetsnivået i virksomhet som håndterer farlige kjemikalier og en særskilt informasjonsplikt for virksomheter med storulykkepotensial. Sikkerhetsrapport er i henhold til Storulykkeforskriften§ 9 innsendt myndighetene. Informasjon om tilsyn med virksomheten i henhold til Storulykkeforskriften kan innhentes fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap.

Kontakt Risavika LNG-anlegg

Risavika Production AS og deres driftspartner px Norge AS ønsker å ha en åpen dialog med naboer og lokalmiljøet i Tananger. Dersom du har spørsmål om LNG-anlegget i Risavika, se www.nsmp-limited.com, eller ta kontakt med oss via e-post på info@nsmp-limited.com eller telefon +47 475 09 208

Roy Kenneth Skår
Plant Manager
+47 475 09 208
roykenneth.skar@pxlimited.com
Arne Sandstedt
HSEQ Manager
+47 475 09 210
arne.sandstedt@pxlimited.com

Fakling

NSMPs mål er proaktivt å minimere fakling på alle driftsanlegg. Derfor er det i utgangspunktet ingen fakling ved Risavika LNG-anlegg. Hvis det forekommer fakling, vil NSMP informere på hjemmesidene om årsak til faklingen og den forventede varighet av denne.

Lagrede kjemikalier

En liste over viktige farlige egenskaper ved kjemikaliene som brukes ved RLP er angitt i tabellen som kan lastes ned her

Sikkerhet og risiko

Det er utført en rekke sikkerhetsvurderinger knyttet til etablering og drift av anlegget. Analysene konkluderer med at det er svært lav risiko for de som arbeider eller bor i nærområdet til Risavika LNG-anlegg.

RLP har en rekke automatiske sikkerhetsbarrierer basert på krav i internasjonale og nasjonale standarder for å redusere risiko. I tillegg finnes operasjonelle barrierer og beredskap dersom de automatiske barrierene skulle svikte. Automatiske detektorer og andre systemer på anlegget overvåker og oppdager lekkasjer eller søl, og det gis varsler til anleggets personell om disse forholdene.

Forebyggende tiltak er iverksatt for å hindre at storulykker skal kunne skje, samt at det også er iverksatt ulike konsekvensreduserende tiltak. Vi jobber tett sammen med helse-, politi- og brannvesen knyttet til beredskap. Større og mindre øvelser er en kontinuerlig del av dette arbeidet.

Hvis en alvorlig hendelse oppstår, vil personalet i kontrollrommet koordinere hensiktsmessige tiltak. Om nødvendig vil offentlige nødetater bli varslet. Driftspersonalet vil fokusere på å beskytte mennesker, sikre det ytre miljø og gjenvinne kontroll over situasjonen.

Sikkerhetsarbeidet pågår kontinuerlig ved å stadig videreutvikle kompetansen hos de ansatte slik at anlegget kan driftes og vedlikeholdes på en god måte. Vi har et høyt fokus på å kunne håndtere risiko ved anlegget. Sentrale deler av vår virksomhet er knyttet til opplæring og øvelser i viktige driftsoppgaver som HMS, prosessteknikk, brannvern og førstehjelp.

Mulige hendelser som kan gi opphav til en storulykke

Det er identifisert åtte mulige hendelser som kan føre til storulykker. Disse er:

 • Større gasslekkasje i innløp til anlegget
 • Større gasslekkasje i prosessområdet
 • Større væskelekkasje på tanktopp
 • Større væskelekkasje i prosessområdet
 • Større væskelekkasje ved kai 40 i forbindelse med lasting
 • Større lekkasje av kjølemedium
 • Større væskelekkasje fra lastetank på LNG tankbåt ved kai 40
 • Større væskelekkasje ved kai 38 i forbindelse med bunkring

Sannsynligheten for at de ulike hendelsene skal kunne inntreffe er svært lav, og de fleste vil ha begrensede konsekvenser utover nærområdene ved anlegget.

Flere mulige verstefallscenarier ved en slik hendelse er modellert, både med tanke på gasskonsentrasjoner, brannscenarier og dannelse av trykkbølger. Det vil ikke oppstå antennbare gasskonsentrasjoner ved boligområder i Tananger, og ulike brandscenarier vil ikke påvirke disse områdene. Industrivirksomheter sør og øst for anlegget vil imidlertid kunne rammes.

Beredskapsplan

RLP har en egen beredskapsplan som spesifiserer ansvar og oppgaver ved ulike mulige hendelser ved anlegget. Sola kommune har utarbeidet beredskapsplaner som gjelder for området utenfor Risavika LNG-anlegg og Rogaland Brann- og redning har egne innsatsplaner for anlegget.

Når nødetatene ankommer, vil politiet være innsatsleder for den videre aksjonen. Basert på informasjon fra operatørene hos RLP er det de offentlige nødetatene som vil ta beslutninger om hvordan situasjonen utenfor anlegget skal håndteres videre. Alle bes om å etterkomme anmodninger fra innsatsleder på stedet.

Hvordan reagere hvis det mot formodning skulle skje en hendelse

Hvis det oppstår en hendelse ved RLP-anlegget, vil fabrikkalarmen gå. Alarmen gjelder kun for personalet inne på anlegget. Under spesielle vær- og vindforhold kan alarmen høres i Tananger-området, men det er ikke nødvendig med spesielle tiltak fra befolkningens side dersom alarmen går.

Alle som befinner seg nær anlegget (langs Kontinentalveien fra Mento og mot LNG-anlegget) bør holde seg i ro. Dersom du befinner deg på turstien langs sjøsiden av RLP-anlegget, vil informasjon gis over høyttalersystemet. Husk å hensynta de restriksjonene som finnes innenfor sikkerhetssonen rundt anlegget.

Alle oppfordres til å følge instruksjoner fra lokale nødetater i tilfelle en hendelse skulle oppstå.

Varsling

Ved uhell eller ulykker av større omfang vil nødetater (politi) ha ansvaret for varsling av naboer dersom dette vurderes å være nødvendig. Nødetater (politi) vil i så fall benytte de hjelpemidler som anses som nødvendige. Eventuel nødvendig evakuering ledes af nødetater (politi).

Forhåndsregler/Råd ved varsling

 • Forhold deg til de meldinger som blir gitt av politi eller andre nødetater
 • Hold deg innendørs hvis ikke annen beskjed blir gitt
 • Lukk vinduer, dører og slå av ventilasjon
 • Er du utendørs og kan ikke komme deg inn bør du observere vindretningen og bevege deg bort fra området på tvers av vindretningen
 • Bevar fatningen. Pass særskilt på utsatte grupper som barn, eldre og syke personer
 • Søk informasjon på tilgjengelige kanaler (radio, TV, internett, sosiale medier)